LUTHER OVER DE KERK...

LUTHER VOOR DE KEIZER OP DE RIJKSDAG IN WORMS        
Plaats in winkelmandjeMandje
WAAR IS HET GELOOF EN DE GEEST VAN LUTHER T.A.V. DE PKN-BULLEN?

MAARTEN LUTHER OVER DE KERK IN HET LAATSTE DER DAGEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
Daniel 7:2: "En van dien tijd af, dat het dagelijks offer weggedaan en er een gruwel der verwoesting geplaatst wordt, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen."
(Vertaling van Luther)

Ik wil gaarne het dagelijks offer zo uitleggen, dat er onder verstaan wordt het heilig Evangelie, dat tot aan het einde van de wereld samen met het geloof en de kerk blijven moet. Maar het kan evenwel gebeuren, dat de wereld zo epicureïsch zal worden, dat men in de gehele wereld geen openbare predikstoel zal hebben en er alleen sprake zal zijn van epicureïsche gruwelen in de openbare prediking. Het Evangelie zal dan alleen voortgang vinden in de huisgezinnen door de huisvaders en dat zal een tijd zijn als die tussen de woorden van Christus aan het kruis: "Mij dorst " en "Vader in Uwe handen beveel ik Mijnen Geest." Want evenals Christus na de woorden: "Mij dorst" nog een weinig leefde, zo kan ook de kerk na het zwijgen van het Evangelie in het openbaar nog enige tijd blijven. En zoals het dagelijks offer der Joden in de zeventig weken door het Concilie der Apostelen (Hand. 15) wel had afgedaan en toch tot de verwoesting van Jeruzalem bleef, en ook door de apostelen zelf, waar zij wilden, onderhouden werd (doch zonder noodzaak) zoo kan ook het Evangelie wel openlijk op de predikstoel liggen en zwijgen, terwijl het toch door oprechte christenen in de huizen onderhouden wordt.
Zulk een ellende zal echter niet lang duren, want zonder openbare prediking kan het geloof niet lang staande blijven, omdat in dezen tijd ook in een jaar de wereld slechter wordt. De laatste dagen zullen buitengewoon goddeloos zijn, zodat ook in de huizen maar weinig geloof zijn zal, waarom hij zegt: "Welgelukzalig is hij die deze dag verbeidt en bereikt." Als wilde Hij zeggen zoals Christus zegt : "Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?" Luk. 18:8. Zo gering moet de kerk nog worden en alles enkel gierigheid, woeker, buik, overdaad en vlees worden, zoals voor de zondvloed.

Uit: Erlanger Ausgaben 41-318

DE GETROUWE MAARTEN OVER DE LEER        
Plaats in winkelmandjeMandje
LUTHER: "Wanneer het nu de artikelen van het geloof betreft, dan geve God maar geen ootmoed! Want het komt er dan niet op aan, dat men omwille van de liefde of de vrede of de eenheid wil wijken; ook niet omdat anders de kerk verwoest werd of dat men uit liefde tot de keizerlijke majesteit een weinig wijkt. Zo klagen de sekten- en scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen ootmoed en liefde. Maar wij antwoorden hen: Verwijder eerst het Woord, de leer en het geloof; want hierin willen wij voor u geen handbreed wijken, al zouden ook de hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken."
Citaat van Luther uit: Preek over de voetenwassing, Joh. 13:1-20.

EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

Lutherlied (met voorspel)


1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

3. En grimd’ ook d’open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!


http://www.derokendevlaswiek.nl