IDENTITEIT

TERUG NAAR DE LEER EN DE BEVINDING VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

'DE ROKENDE VLASWIEK' is in 1992 van start gegaan met de roeping de last des Heeren te verkondigen voor land en volk op grond van Gods heilig en onfeilbaar Woord, met onderschrijving van de Drie Formulieren van Enigheid. Echter, als er op grond van de Schrift geldige redenen zijn, moeten de belijdenisgeschriften worden aangepast en/of gecorrigeerd, zoals onze Dordtse vaderen dat hebben voorgestaan. De toenmalige Staten Generaal waren daarop tegen op grond van drogredenen. Van een doorgaande Reformatie is dan ook nooit sprake geweest. Als we gereformeerd willen zijn, zullen we echter steeds weer gereformeerd moeten worden. "Ecclesia reformata et reformanda", d.i. de Kerk die gereformeerd is en gereformeerd moet worden...

Bijbelse grondslag: TULIP
* Total Depravity - Totale Verdorvenheid
* Unconditional Election - Onvoorwaardelijke Verkiezing
* Limited atonement - Particuliere Verzoening
* Irresistable Grace - Onwederstandelijke Genade
* Perseverance of the Saints - Volharding der Heiligen

Zie ook: www.providencemountainranch.com


----------------------------------------------------------------------------------------

Klik hier DE ROKENDE VLASWIEK is een particuliere zendingsmission van geestelijke lectuur, website-artikelen en audiopreken, waarvan de inhoud geconcentreerd is op de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Deze afsnijdende en bevrijdende leer -waarmee de Kerk staat of valt- wordt helaas bijna niet meer verkondigd. We hebben de wedergeboorteleer (kenmerkenprediking) en de filosofische embryoleer (+ roomse standenleer) er voor in de plaats gekregen, met alle schadelijke gevolgen vandien.

De huidige prediking is generaal doordrenkt met kuyperiaanse veronderstellingen en arminiaans activisme, zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als van de heiligmaking.
Ds. W. Huntington schrijft in een van zijn werken: "De Arminiaan wil een medewerker van Christus zijn in het werk van de rechtvaardigmaking en hij wil ook een medewerker van de Heilige Geest zijn in het werk der heiligmaking."
Bovengenoemde dwaling is veel dieper ingeburgerd onder het huidige christendom/refodom dan menigeen beseft. Ik voel me wat dat betreft in geen kerk thuis, hoewel Psalm 27:4 in mijn hart gegrift staat. Maar de liefde van Christus ligt in Gods recht verklaard en dat is ver zoek in de huidige prediking. Liever terug naar de tijd van de Hagepreken! (Zie: Klik hier).

Van de Kerk der Reformatie is immers niet veel meer dan een afgescheiden puinhoop overgebleven, inclusief de Ikabodkerk, de HHK, hoewel we daar allen schuldig aan zijn, niemand uitgezonderd. Maar we zijn niet geroepen om daarover te zwijgen, maar te (s)preken in 's Heeren Naam. We hebben een hernieuwde, maar vooral een inwendige Reformatie nodig. Er wordt van alles geleerd, maar er is weinig echt bekeerd (door recht verlost). Het geestelijke leven begint met de vergeving der zonden en het geloof in Christus en alles wat er aan voorafgaat aan ellendekennis en verdoeming der wet, behoort niet tot de wedergeboorte zelf. Wie afwijkt van deze bijbelse heilsleer, hangt een dwaalleer aan en dan is nog veel meer te noemen.

Als PKN-GB-predikanten nog van een zegen durven spreken binnen het sodomitische PKN-verband, als de HHK homo's preekconsent verleent, als bewegingen als HeartCry BV met een arminiaanse aanbod-van-genade leer (a la Hegger) de kerkjeugd een 'surfplankgeloof' probeert aan te smeren om zo een geestelijke opwekking te forceren, als de wolven voor schapen worden aangezien en bij hopen als ambtsdrager ingezegend worden, als de leer en de bevinding van de genadige rechtvaardigmaking als hypercalvinisme wordt verketterd, als Gods gerechtvaardigde volk als geestdrijvers en labadisten worden gebrandmerkt, als de noodzakelijke separatie in de prediking ten ene male ontbreekt, als Gods volk zich verzwagert met de valse godsdienst, als men weigert terug te keren naar de eniggeldende kerkorde van Christus, dan zitten we duidelijk midden in de oordelen, waarvan het einde nog niet in zicht is. God is echter geen ledig Toeschouwer. Hij zal Zijn Waarheid nimmer krenken, ook niet ten aanzien van de oordelen! Hij zal Juda's steden echter herbouwen uit het stof, en de herstelde kerkelijke brokstukken en afgescheiden refozuilen tot stof vermalen en de afvallig-verraderlijke SGP, met het bilderberger RD, hangen aan de galg van Haman.

Bepaalde artikelen van mijn hand zijn polemisch van aard, maar spelen absoluut niet op de persoon (God is mijn Getuige), maar over zaken/dwalingen die men leert in den lande, hoewel man en paard soms genoemd moeten worden. Deze website is niet alleen bedoeld om de kerkelijke misstanden en de heersende dwalingen te weerleggen, maar veelmeer om de leer van Christus te proclameren voor verloren zondaren, een leer welke haaks staat op de mening van de huidige arminiaanse theologie en de gelijknamige heilstoe-eigening.

Aangezien onze kerkelijke leidslieden het gevaar van een herhaalde escalatie conform het Antiocheense conflict -tussen Paulus en Petrus- niet onder ogen zien en/of niet willen zien, zodat de waarheid van het Evangelie meer dan in het geding is geraakt, is mij de last opgelegd hiertegen te ageren. Eerst met de nodige interne brieven en boeken en nu ook publiek via de website. Ik ben me ervan bewust met diverse artikelen soms heftige reacties op te roepen, maar de slaap waarmee kerkelijk Nederland -generaal gesproken- bevangen is, is van dien aard, dat een gemoedelijke klop op de deur geen enkel effect heeft, hoewel ik ervan overtuigd ben dat geen enkele manier van schrijven daar op zich iets aan kan veranderen. Gods Woord is zelf radicaal en vleesafsnijdend, zoals we zien bij de oordeelsprediking van Jona; bij Amos -'koeien van Basan'-; bij Johannes de Doper (Luk. 3:7); bij Christus jegens het Sanhedrin (Matth. 23:33 - Luk. 4:24-31); bij Stefanus (Hand. 7:51); bij Jakobus (Jak. 5:2); bij Paulus (Gal. 3:1), enz.

Muggenzifters -die bij het lezen van 1 scherp woord en/of alinea, het kind met het badwater weggooien- en daarmee alles op hun eigen mesthoop gooien, blijf je altijd houden, maar aangezien het Evangelie nu eenmaal niet naar de mens is en dat ook nooit geweest is, blijft de godsdienstige Jood zich ergeren aan de radicaliteit van het Woord. Vele godsdienstige belijders hoorden de Heere Jezus gaarne spreken tijdens Zijn rondwandeling op aarde, maar toen Hij ging separeren tussen 'schijn en zijn', zoals we beschreven vinden in Lukas 4:24-31, wilden al die 'gemoedelijke' luisteraars Hem van de steilte te pletter gooien en dat is nog niet veranderd en het zal ook nooit veranderen.

Sommige Kleeniaanse inzenders doen zich zodanig vroom voor, alsof zij nog meer liefde zouden hebben dan Christus, en verwijten ondergetekende valselijk van liefdeloosheid, maar hun voorgeslacht staat beschreven in Lukas 4:24-31. Dat zogenaamde gemoedelijke geslacht heeft de Heere Jezus ook voor een klinkend metaal uitgemaakt, toen Christus ging separeren op het scherpst van de snede, en al die zogenaamde gemoedelijke belijders wilden Hem van de steilte te pletter gooien om voorgoed van Hem af te zijn. "Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg!" Christus trapte die gemoedelijke belijders met het Woord op hun vrome tenen en toen berstten hun harten van de vijandschap, zoals u dat ook kunt lezen van het Sanhedrin op de prediking van Stafanus, en ook aan ingezonden kleeniaanse reacties op deze website. Er is niets nieuws onder de zon. Velen houden godsdienstig sentiment voor de ware liefde, maar dat zijn dikwijls de bitterste vijanden van Christus die hoog willen scoren op de populariteitslijst van het gereformatoriseerde naamchristendom. Daarentegen is een geroepen profeet nu eenmaal niet ge-eerd in zijn vaderland en in zijn huis en we mogen met Paulus zeggen: "Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam", Gal. 6:17.

De grote opwekkingsprediker, George Whitefield, bediende zich van een "agressieve" prediking die in onze verwijfde dagen nagenoeg onbekend is en nog minder in praktijk gebracht wordt, maar waarvan de vruchten onder de doorwerking van Gods Geest niet uitbleven. Doch wie roemt, roeme in de Heere! Als God zaligmakend in ons leven komt, geschiedt dat evenwel in de weg van het recht. Genade door recht! In dit kader zijn onze boeken geschreven en gepubliceerd. Uiteindelijk blijft het maar stukwerk, ziende op hetgeen Paulus schrijft in 1 Korinthe 13:9. We zijn er echter niet mee klaar als we alleen maar voor of tegen zijn, mee eens of mee oneens. "Die niet voor MIJ is, is tegen MIJ", zegt de Zaligmaker. Hem te kennen is het Leven, door Hem gekend te worden is de grond waarop Gods ware volk mag staan door het geloof.

Er is onvoorstelbaar veel dode en zelfs ideologische rechtzinnigheid, zo van: 'Onze kerk, onze dominee, onze leer', maar het oordeel van Christus over genoemde rechtzinnigheid, in Mattheus 23 uitgesproken, geldt ook het huidige Refodom. Aan kerkisme hebben we geen gebrek en vele belijders verafgoden hun kerkelijke en/of oudvaderlijke favorieten als pausen, maar we moeten ECHT WAAR bekeerd worden, want we gaan God ontmoeten en buiten Christus is God een verterend Vuur! Zalig hij/zij, die het van God mag verliezen in een weg van recht, want Sion zal door recht verlost worden en de wederkerenden door gerechtigheid! "O, land, land, land, kerk, kerk, kerk, hoort des Heeren Woord!"

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com