PM-RANCH SEMINARY
PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PMR-WEBPAGE MET HYPERLINKEN VAN ALLE AUDIOPREKEN, E-BOOKS, PDF-PREKEN, PDF-ARTIKELEN, VIDEO-CLIPS.

Klik hier
PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY

BIBLICAL THEOLOGICAL DOCTRINE

* Bijbelse theologie kan niet verstaan worden, zonder de rechtvaardiging van de goddeloze in de toepassing, want God rechtvaardigt alleen de goddeloze.


- Biblical Theological Doctrine can not be understood without the justification of the ongodly by application, for God only justifies the ungodly.

* God rechtvaardigt alleen de goddeloze - Rom. 4:5. In zijn onwedergeboren staat was Abraham een goddeloze, zoals al Gods uitverkorenen zijn van nature. Als God dezulken rechtvaardigt, zijn zij van zichzelf ontbloot van gerechtigheid, zodat Hij hen de gerechtigheid toerekent van een Ander, namelijk de gerechtigheid van Zijn Eigen Zoon en hoewel Hij de goddelozen rechtvaardigt, rechtvaardigt Hij niet hun goddeloosheid, maar vergeeft hun zonden en verlost hen van de heerschappij der zonde en des duivels, gelijk geschreven is: "Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade", Rom. 6:14.

- God justifies the ungodly only - Rom. 4:5. In his state of unregeneracy Abraham was an ungodly person, as all God's elect are in the state of their carnal nature. When God justifies them, being without a righteousness of their own, He imputes the righteousness of Another unto them, the righteousness of His Son, and though He justifies the ungodly, He does not justify their ungodliness, but He forgives their sins and delivers them from the dominion of sin and satan, like it is written: "For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace", Rom. 6:14.

* Door het algehele misverstaan van de bijbelse uitdrukking "rechtvaardiging door het geloof" hebben de meeste oudvaders en het huidige christendom, de bijbelse heilsorde "rechtvaardigmaking-geloof" omgedraaid en gediaboliseerd in de wanorde "geloof-rechtvaardigmaking", waardoor de ketterij is ontstaan van een veronderstelde rechtvaardiging van de gelovige, in plaats van de bijbelse rechtvaardiging van de goddeloze! Christus is als het Begin der (her)schepping Gods (Openb. 3:14) de Eerste en de Laatste, zowel als Middelaar van verwerving, als Middelaar van toepassing en niet de gelovige mens. Christus is ook het Begin en het Einde, zowel in het zaligen van de Zijnen, als van de volharding der heiligen, als van het eeuwige leven, als van de wederoprichting aller dingen, ja, ambtshalve is Hij de Zaligmaker der wereld (Joh. 4:42 - 1 Joh. 4:14), want de onvoorwaardelijke roeping van het Evangelie strekt zich uit tot alle volken (Matth. 28:19), hoewel Hij niet voor de wereld bidt, maar alleen voor degenen die Hem van de Vader gegeven zijn (Joh. 17:9).

- By general misunderstanding of the biblical expression "justification by faith" the most former theologians and the current christianity have turned around the biblical order of salvation "justification-faith" and diabolized that biblical order in a disorder "faith-justification", by which the heresy is created of an assumed justification of the believer, in stead of the biblical justification of the ungodly! As the Beginning of the (re)creation of God (Rev. 3:14), Christ is the First and the Last, as Mediator of attainment as well as Mediator of application and not the believer. Christ also is the Begin and the End concerning the salvation of His people, the perseverance of saints, eternal life and of restitution of all things as well, yea, He officially is the Savior of the world (John. 4:42 - 1 John 4:14), because the unconditional calling of the Gospel is stretching out to all nations (Matth. 28:19), though He does not pray for the world, but only for those the Father has given to Him (John. 17:9).

* Hieronder zijn een een aantal bijbelteksten geciteerd om al die oude mensen onder de wet, die Christus door "een vrije wils-geloof" aannemen, zonder de schenking/toepassing (Joh. 3:27), in hun adamskostuum te openbaren, opdat dezulken zich alsnog waarachtig tot God zouden bekeren.

- Some texts here below are quoted out of the Bible, to reveal all the old men under the law in the nakedness of Adam, who receive Christ by a free-will-faith, just without an application of salvation (Jon. 3:27), so that those people should yet repent faithfully to God.

* "Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven." Rom. 5:6.

- "For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly." Rom. 5:6.

* "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven." Joh. 5:25.

- "Verily, verily, I say to you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live." John. 5:25.

* "Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven." Rom. 5:10.

- "For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son; much more, being reconciled, we shall be saved by His life." Rom. 5:10.

* "Want het Einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft." Rom. 10:4.

- "For Christ is the End of the law for righteousness to every one that believeth." Rom. 10:4.

* "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." 2 Kor. 5:17.

- "Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature: old things have passed away; behold, all things have become new." 2 Cor. 5:17.

* "Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing." 1 Kor. 1:30.

- "But of Him are ye in Christ Jesus, Who from God is made to us Wisdom, and Righteousness, and Sanctification, and Redemption." 1 Cor. 1:30.

* "Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou." Gal. 2:18-19.

- "For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I through the law am dead to the law, that I may live to God." Gal. 2:18-19.

* "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is." Rom. 6:6a.

- "Knowing this, that our old man is crucified with Him." Rom. 6:6a.

* "Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere." Rom. 6:8-11.

- "Now if we are dead with Christ, we believe that we shall also live with Him: knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more; death hath no more dominion over Him. For in that He died, He died to sin once: but in that He liveth, He liveth to God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God through Jesus Christ our Lord." Rom. 6:8-11.

* "Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest." Ef. 2:19-22.

- "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow-citizens with the saints, and of the household of God; and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the Chief Corner-stone; in Whom all the building fitly framed together, groweth to a holy temple in the Lord: in Whom ye also are built together, for a habitation of God through the Spirit." Eph. 2:19.


* ERNSTIGE WAARSCHUWING TEGEN HET HUIDIGE AFVALLIGE REFODOM, DOOR EEN GEROEPEN WACHTTOREN DES HEEREN (Jer. 6:27):

- SERIOUS WARNING AGAINST THE CURRENT APOSTATE DEFORMED CHRISTIANITY, BY A CALLED WATCH-TOWER OF THE LORD (Jer. 6:27):

* "En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede." Jer. 6:14 - Jer. 8:11.

- "They have healed also the hurt of the daughter of My people slightly, saying, Peace, peace; when there is no peace." Jer. 6:14 - Jer. 8:11.

* "Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven kwaad." Jes. 3:9.

- "The show of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe to their soul! for they have rewarded evil to themselves." Isa. 3:9.

* "Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden." Gal. 6:12.

- "As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ." Gal. 6:12.

* "Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken." Filip. 3:18-19.

- "(For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ: whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)" Philip. 2:18-19.

* "Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!" Jes. 5:20.

- "Woe to them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!" Isa. 5:20.

* "Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt." Gal. 1:8-9.

- "But though we, or an angel from heaven, should preach any other gospel to you than that which we have preached to you, let him be accursed. As we said before, so I say now again, If any man preacheth any other gospel to you than that ye have received, let him be accursed." Gal. 1:8-9.

* "Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet." 2 Joh. 1:10.

- "If any one cometh to you, and bringeth not this doctrine, receive him not into your house, neither wish him happiness." 2 John 1:10.

* "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon." 2 Joh. 1:9.

- "Whoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son." 2 John 1:9.


KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PMR-WEBPAGE MET HYPERLINKEN VAN ALLE AUDIOPREKEN, E-BOOKS, PDF-PREKEN, PDF-ARTIKELEN, VIDEO-CLIPS.

THE IMPOSSIBILITY OF SINNERS TO BE SAVED  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier THE IMPOSSIBILITY OF A SINNER TO BE SAVED

BIBLICAL DOCTRINE ABOUT THE MINISTRATION OF THE LAW AND THE MINISTRATION OF THE GOSPEL


The ministration of the law is a ministration of death (2 Cor. 3:7), of cursing (Gal. 3:10), or conviction (Rom. 3:19). The ministration of the Gospel is a vivifying ministration of a death sinner by the voice of the Son of God (John. 5:25). Justification, regeneration, sanctification, faith and love, do not belong to the ministration of the law, but belong to the ministration of the Gospel. Mount Sinai, a revelation of the ministration of the law, will never become Mount Calvary, which is the revelation of the ministration of the Gospel. The holy law of God requires complete obedience and in case of disobedience the three-fold punishment, revealed in Genesis 2:17, has to come. That three-fold punishment is applicable to every sinner by nature, "For all have sinned, and come short of the glory of God." Rom. 3:23, so that whatever things the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become damnable before God." (Rom. 3:19).

The ministration of the Gospel is centred on Mount Calvary, because Christ on the cross reveals justification and sanctification for a lost sinner. A saved sinner will never be pointed back to Mount Sanai, because Christ Him crucified, is the complete Savior for a hell-deserving sinner, to be justified and sanctified in Him, which is so clearly written in 1 Corinthians 1:30: "But of Him are ye in Christ Jesus, who from God is made to us Wisdom, and Righteousness, and Sanctification, and Redemption."

- God justifies the ungodly only - Rom. 4:5. In his state of unregeneracy Abraham was an ungodly person; as all God's elect are in the state of their carnal nature. When God justifies them, being without a righteousness of their own, He imputes the righteousness of Another unto them, the righteousness of His Own Son and though He justifies the ungodly, He does not justify their ungodliness, but He forgives their sins and delivers them from the dominion of sin and satan, like it is written: "For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace", Rom. 6:14.

However, by most of the ministers of divinity, the saved sinner will be pointed back to Mount Sanai, to start a course of sanctification, to become holier and holier, but the result of that legalistic work is that sin revives. That is what Paul said in Romans 7:9: "For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died."

If we turn back to the law after receiving grace to be sanctified by Moses, we are spiritual adulterers. If we commit adultery with Moses, Christ can not be our Sanctification anymore and if He is not our Sanctification, He can not be our Righteousness. But a true believer is adopted by Christ to be just as well as holy in Him (1 Cor. 1:30). Therefore limited holiness doesn't exits, even not a progress of sanctification. Gods children are in a state of righteousness and of complete sanctification, because of Christ and they are as holy as Christ is for ever and ever. If we are in Christ by a true faith, the Lord God sees no spot at all in us and for that blessed fact, even an afflicted man, who is ready to die (Ps. 88:15), will glorify Him and Him only! "And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only." Matt. 17:8.

That means that the rule of the believers life is not the law, but the Gospel and if we walk according to the Gospel, we do not walk according to the flesh, but we will walk according to the Spirit (Rom. 8:1). The law will be complete satisfied with us if we are under the dominion of grace. If we believe in Christ, we will walk in the footsteps of Christ, because being in Christ we live in a state of communion with Him, even if we walk on this earth full of sin and misery, even if we know that the law is spiritual and we are carnal, sold under sin (Rom. 7:14), but that complain is not the last word what Paul has to say. No, he thanks God through Jesus Christ as His Lord and Savior (Rom. 7:25). If we came to the end of the law, being dead to the law (Gal. 2:19), then it sounds: "For Christ is the end of the law for Righteousness to every one that believeth", Rom. 10:4. After receiving grace nothing can separate us anymore from the love of Christ, no law, no sin, no condemnation of men, even God cannot take away or change His promise what He has spoken in our hearts by the power of the Holy Spirit to our salvation. In Christ we are in complete agreement to the law. Christ is also the Finisher of faith through Which faith we are justified (Rom. 3:22 - Gal. 2:16), that is the righteousness which is from God by faith (Philip. 3:9).

However, the first work of the Holy Spirit is not the gift of faith, but the conviction of sin and misery. It takes place before regeneration.

John 16:8-11: "And when He is come (the Holy Spirit), He will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment: of sin, because they believe not on Me; of righteousness, because I go to My Father, and ye see Me no more; of judgment, because the prince of this world is judged."

The biblical preaching of the Word is preaching both law and Gospel. Preaching the law is necessary to reveal that all flesh is condemned by the law and preaching the Gospel is a means to be delivered by Christ from the dominion of the devil and the dominion of sin, in the forgiveness of all our sins. Christ is looking for lost sinners, because the application of salvation is only applicable to a LOST sinner and nobody else. "For the Son of man is come to seek and to save that which was lost." Luke 19:10.

There are three things necessary to know to be saved:
1. Conviction of sin and misery, and the final the ministration of death by the law, so that the old man under the law will die by the law (Rom. 7:9 - Gal. 2:19),
2. Delivery of a total lost and condemned sinner by Christ from the dominion of sin and the dominion of the devil, by justification and regeneration,
3. Thankfulness by faith for such a delivery by Christ as a fruit of Christ. "From Me is thy fruit found." Hos. 14:8b.

The impossibility of sinners to be saved
Matthew 19:24-26: "And again I say to you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? But Jesus beheld them, and said to them, With men this is impossible, but with God all things are possible."

John 3:27: John (the baptist) "A man can receive nothing, except it be given him from heaven."

John 5:25: "Verily, verily, I say to you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live."

Hannah in 1 Samuel 2:6: "The LORD killeth, and maketh alive: he bringeth down to the grave, and bringeth up."

John 6:44: "No man can come to Me, except the Father who hath sent Me draw him: and I will raise him up at the last day."

John 14:6: "Jesus saith to him, I am the Way, and the Truth, and the Life: no man cometh to the Father, but by Me."

See Matthew 7:24-27: (Parable of a wise builder and a foolish builder) - "A wise man, who built his house upon a rock and a foolish man who built his house upon sand."

Matthew 25:1-12: (Parable of the 10 virgins) "Then shall the kingdom of heaven be likened to ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And five of them were wise, and five were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us of your oil: for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they were going to buy, the bridegroom came; and they that were ready, went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say to you, I know you not."

Act 2:36-38: "Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said to Peter and to the rest of the apostles, Men, brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent, and be baptized every one of you in the Name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit."

Galatians 1:15-16 "But when it pleased God, Who separated me from my mother's womb, and called me by His grace, to reveal his Son in me, that I might preach Him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood."

Rev. 19:1: "And after these things I heard a great voice of many people in heaven, saying, Alleluia: Salvation, and glory, and honor, and power, to the Lord our God."

Rev. 19:3: "And again they said, Alleluia."

"Amen, Alleluia!"

GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.com